Zpět na úvod

Zkratky

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z 


 

4E-CZ Sdružení pro spolupráci ČIA
ČIA:
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
http://www.cia.cz
, ČMI
ČMI:
Český metrologický institut
http://www.cmi.cz
a ČKS, EURACHEM-ČR a EUROLAB-CZ
http://www.4e.cz
AACC American Association for Clinical Chemistry
Americká společnost pro klinickou chemii
http://www.aacc.org
AAS Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie
ADA American Diabetes Association
Americká diabetologická společnost
http://www.diabetes.org
AdvaMed Advanced Medical Technology
Americká organizace výrobců diagnostik a laboratorních přístrojů (americká obdoba EDMA
EDMA:
European Diagnostic Manufacturers Association
Evropské sdružení výrobců diagnostik a přístrojů pro laboratorní medicínu
http://www.edma-ivd.be
)
http://www.advamed.org
AHA American Heart Association
Americké sdružení pro sledování onemocnění srdce
http://www.heart.org/HEARTORG
ALTM All Laboratories Trimmed Mean
Aritmetický průměr spočtený po vyloučení odlehlých hodnot
ANOVA Analysis of Variance
Analýza rozptylu
AOAC Association of Analytical Communities
Sdružení analytických společností
http://www.aoac.org
APS Analytical Performance Specification
Specifikace analytické kvality
Kritéria v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
. Odvozují se zpravidla:
 • ze soudobé úrovně analytiky (state of the art)
 • z hodnot biologických variabilit
 • klinických požadavků
AQA Analytical Quality Assurance
Zajištění analytické kvality
AQC Analytical Quality Control
Řízení analytické kvality
ASCP The American Society of Clinical Pathologists
Společnost amerických klinických patologů
https://www.ascp.org/content/home
http://www.waspalm.org
ASH American Society of Hematology
Americká hematologická společnost
http://www.hematology.org
AV Assigned Value
Vztažná hodnota
BÄK Bundesärtztekammer
Spolková lékařská komora (Německo)
http://www.baek.de
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung
Německý spolkový úřad pro výzkum a zkoušení materiálů
http://www.bam.de
BCR Bureau Communautaire de Référence (Community Reference Bureau)
Viz též JRC
JRC:
Joint Research Centre
Společné výzkumné středisko EU
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_cs
Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise (EU SCIENCE HUB, The European Commission's science and knowledge service, https://ec.europa.eu/jrc/en). Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě pravidel a nařízení EU.
, SM&T
SM&T:
Standards, Measurement and Testing Programme
Aktivity zahrnuté v rámci Rámcových programů financování výzkumu v EU
BIPM Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org
BIPM-JCTLM Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine
Mezinárodní společná komise pro návaznost v laboratorní medicíně (BIPM
BIPM:
Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org
, IFCC
IFCC:
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny - vrcholný světový orgán laboratorní medicíny
http://www.ifcc.org
, ILAC
ILAC:
International Laboratory Accreditation Cooperation
Mezinárodní spolupráce při akreditaci laboratoří (ČIA je členem)
http://www.ilac.org
)
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm
BIS Bias Index Score
Způsob určení celkové chyby pomocí „skórování” (hodnocení vztahů bias a reprodukovatelnosti)
BSI British Standards Institution
Britská instituce pro normalizaci
http://www.bsi-global.com
CAP College of American Pathologists
Společnost amerických patologů (nejvýznamnější poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
v USA)
http://www.cap.org
CCQM Comité Consultatif pour la Quantité de Matiére (Consultative Committee for Amount of Substance - Metrology in Chemistry)
Komise pro látkové množství a pro metrologii v chemii (poradní orgán BIPM
BIPM:
Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org
)
https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm
CDC Center for Disease Control and Prevention
Americké centrum pro sledování nemocí a jejich prevenci
http://www.cdc.gov
CE Marking of Conformity
CE značka je nedílnou součástí globálního přístupu EU k posuzování shody. Značka funguje jako „Evropský pas”, kterým výrobce nebo dovozce prohlašuje, že výrobek vyhovuje požadavkům stanoveným příslušnými směrnicemi, a umožňuje výrobku tak volný přístup na vnitřní trh.
CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization)
Evropský výbor pro normalizaci
Vyhlašuje evropské normy; ty se vydávají v členských státech jako národní verze (např. ČSN EN v ČR).
http://www.cen.eu
CGM Continuous Glucose Monitoring
Kontinuální monitorování koncentrace glukózy
CGPM Conférence générale des poids et mesures
Mezinárodní konference pro míry a váhy (hlavní garant jednotek SI)
http://www.bipm.org/fra/2_Committees/cgpm21/resolutions.html
CI
 • Confidence Interval
  Konfidenční interval (dříve interval spolehlivosti)
 • Chemical Ionisation
  Chemická ionizace
CIPM Le comité international des poids et mesures
Mezinárodní výbor pro váhy a míry (v Sévres u Paříže), řídící orgán BIPM
BIPM:
Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org

https://www.bipm.org/en/committees/cipm
CIRME The Centre of Metrological Traceability in Laboratory Medicine (Itálie)
Centrum studia metrologické návaznosti v laboratorní medicíně
http://users.unimi.it/cirme/home/index.php?selCategoria=210
CITAC Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry
Mezinárodní kooperace v metrologické návaznosti v analytické chemii
http://www.citac.cc
CLIA 88 Clinical Laboratory Improvement Amendments
Vládní (federální) zákon o nařízení ke zlepšování kvality klinických laboratoří (USA)
https://wwwn.cdc.gov/clia
CLSI Clinical and Laboratory Standard Institute
Institut pro tvorbu pokynů a norem v laboratorní medicíně (USA)
https://clsi.org
CMC Calibration and Measurement Capability
Kalibrační a měřicí schopnost
CODATA Committee on Data for Science and Technology
Výbor pro data pro vědu a techniku
http://www.codata.org
COMAR Code (Index) of Reference Materials
Databanka (katalog) referenčních materiálů
http://www.comar.bam.de
CPA-UK Clinical Pathology Accreditation
Britský akreditační orgán klinické patologie a laboratorní medicíny (zabývá se též mezilaboratorním porovnáváním zkoušek)
https://www.ukas.com/services/accreditation-services/clinical-pathology-accreditation
CRM Certified Reference Material
Certifikovaný referenční materiál
CRMLN Cholesterol Reference Measurement Laboratories Network
Síť referenčních laboratoří pro měření cholesterolu
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm
CRV Certified Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
CTS Common Technical Specifications
Společná technická ustanovení
Zkratka a termín jsou spjaty s částí směrnice Směrnice 98/79/ES, ale i jiných Směrnic EU, (List A and B; Annex II) zabývající se početnou specifickou skupinou výrobků spojených s vysokým obecným zdravotním či jiným rizikem při jejich přípravě či výrobě, skladování a použití (přípravky transfúzní služby, infekční přípravky aj.). CTS určují pracovní – operační postupy pro jejich přípravu, uchovávání a zacházení s nimi.
CUSUM Cummulative Summary Test
Variační koeficient počítaný (obvykle jako ukazatel vnitřní kontroly kvality) pomocí kumulativního součtu
CV Coefficient of Variation
Variační koeficient (relativní směrodatná odchylka)
CVA Analytická variabilita vyjádřená jako variační koeficient
CVB Celková biologická variabilita vyjádřená jako variační koeficient
CVE Consensus Value from Experts
Typ vztažné hodnoty v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
CVG Between-subject biologic variation
Interindividuální biologická variabilita vyjádřená jako variační koeficient
CVI Within-subject biologic variation
Intraindividuální biologická variabilita vyjádřená jako variační koeficient
CVP Consensus Value from all Participants
Typ vztažné hodnoty v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
CVPG Consensus Value from Participants Groups
Typ vztažné hodnoty v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
CZEDMA Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro; Česká pobočka sdružení EDMA
http://www.czedma.cz
ČAS Česká agentura pro standardizaci
ČAS od ÚNMZ přebrala od 1.1.2018 všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.
http://www.agentura-cas.cz
ČHS Česká hematologická společnost
http://www.hematology.cz
ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s.
http://www.cia.cz
ČLK Česká lékařská komora
http://www.lkcr.cz
ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
http://www.cls.cz
ČMI Český metrologický institut
http://www.cmi.cz
ČSKB Česká společnost klinické biochemie
http://www.cskb.cz
ČSN Česká technická norma
DAkkS Deutsche Akkreditierungstelle
Německý akreditační orgán (sdružuje akreditační orgány)
https://www.dakks.de
DCCT Diabetes Control and Complications Trial
Součást vědecké výzkumné báze Americké diabetologické asociace (ADA)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867999
df Degrees of freedom
Počet stupňů volnosti
DGKL Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.
Spojená německá společnost pro klinickou chemii a laboratorní medicínu
http://www.dgkl.de
DIMDI Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information
Německý ústav pro lékařskou dokumentaci a informatiku
http://www.dimdi.de/dynamic/de
DIN Deutsche Institut für Normung e.V.
Německý ústav pro normalizaci
http://www.din.de
DIS Draft International Standard
Vývojový, dosud neuzavřený text mezinárodní normy
Dmax Acceptable percent difference
Přijatelný rozdíl v procentech (používá se v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
pro hodnocení velikosti rozdílu mezi výsledkem účastníka a vztažnou hodnotou)
DORA Directory of Rare Analysis
Americká databáze vzácných analýz
DPM Defects Per Million
Počet chyb (poruch) na milion produktů, měření či služeb (obecně entit)
EA
(dříve EAL)
European Accreditation
Sdružení evropských akreditačních orgánů
http://www.european-accreditation.org
EASC The Euro-Asian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification
Euroasijská rada pro normalizaci, metrologii a certifikaci
EASD European Association for the Study of Diabetes
Evropská asociace pro studium diabetu
https://www.easd.org
EBM Evidence Based Medicine
Medicína založená na důkazech
EC European Commision
Evropská komise (řídící orgán Evropské unie)
EDMA European Diagnostic Manufacturers Association
Evropské sdružení výrobců diagnostik a přístrojů pro laboratorní medicínu
http://www.edma-ivd.be
EFLM European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Evropská společnost klinické chemie a laboratorní medicíny
https://www.eflm.eu
EFQM European Foundation for Quality Management
Evropská organizace (nadace) zabývající se propagací řízení kvality a hodnocením systémů jejího řízení
http://www.efqm.org
EHK Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
EN European Standard
Evropská norma (prEN je evropská norma v připomínkovém řízení), viz též CEN
CEN:
Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization)
Evropský výbor pro normalizaci
Vyhlašuje evropské normy; ty se vydávají v členských státech jako národní verze (např. ČSN EN v ČR).
http://www.cen.eu
EN Error number
EN skóre
EOTC European Organization for Testing and Certification
Evropská organizace pro posuzování shody
https://www.ndt.org/link.asp?ObjectID = 3508
EPTIS European Information System on Proficiency Testing Schemes
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti (zřízený Evropskou komisí)
http://www.eptis.org
EQA External Quality Assessment
Viz EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
EQALM European Committee for External Quality Assessment in Laboratory Medicine
Evropská komise řídící programové zajištění EQA v laboratorní medicíně (sdružuje evropské systémy EQA)
http://www.eqalm.org
EQAS External Quality Assessment System
Systém externího hodnocení kvality
EQUALIS AB External Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
ve Švédsku
https://www.equalis.se/en/start.aspx
ERL European Reference Laboratory for Glycohemoglobin
Evropská referenční laboratoř pro stanovení hemoglobinu A1c
http://www.euroreflab.com
ERM European Reference Materials
Evropské referenční materiály
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-reference-materials-site
ERSML European Reference System for Medical Laboratories
Evropský referenční systém pro klinické laboratoře
ESC/ACC European Society of Cardiology / American College of Cardiology
Evropská a Americká kardiologická společnost
http://www.escardio.org
http://www.acc.org
ESI-LC-MS Electrospray Ionization Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a s ionisací elektrosprejem
Poznámka: Referenční metoda pro stanovení hemoglobinu HbA1c
ETAAS Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry
Elektrotermická atomová absorpční spektrometrie
EURACHEM European Association for Cooperation in Analytical Chemistry
Evropské sdružení národních organizací pro spolupráci ve styčných oblastech analytické chemie a péče o kvalitu
http://www.eurachem.org
http://www.eurachem.cz
EURAMET European Metrology Association
Evropské sdružení metrologických orgánů, zajišťující mimo jiné i metrologii látkového množství (dříve EUROMET)
http://www.euramet.org
EUROLAB European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories
Evropská federace národních sdružení měřicích, zkušebních a analytických laboratoří
http://www.eurolab.org
FAAS Flame Atomic Absorption Spectrometry
Plamenová atomová absorpční spektrometrie
FAES Flame Atomic Emission Spectrometry
Plamenová atomová emisní spektrometrie
FAPAS Food Chemistry Testing
Britský poskytovatel zkoušení způsobilosti v oblasti potravin (FERA Ltd.)
http://www.fapas.com
FDA Food and Drug Administration USA
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv - federální agentura pro potraviny a léčiva
http://www.fda.gov
FDIS Final Draft International Standard
Konečný text návrhu mezinárodní normy
FN False Negative (result)
Falešně negativní (výsledek)
Viz KcKs graficky
FP False Positive (result)
Falešně pozitivní (výsledek)
Viz KcKs graficky
FPG Fasting Plasma Glucose
Plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno
GFAAS Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou
GLP Good Laboratory Practice
Správná laboratorní praxe
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/good-laboratory-practiceglp.htm
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
Základní dokument ISO pro vyjadřování nejistot měření [3
Literatura 3:
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). ISO, Geneva 1995, ISBN 92-67-10188-9, v roce 2008 znovu vydán s nepodstatnými změnami jako ISO/IEC Guide 98-3:2008, český překlad TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995).
]
HECTEF Health Care Technology Foundation
Japonský výrobce referenčních materiálů
http://www.hectef.jp
HPLC High Performance Liquid Chromatography
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
HPLC-CE Vysokoúčinná kapalinová chromatografie spojená s kapilární elektroforézou
HPLC-ESI-MS Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a ionizací elektrosprejem (viz též ESI-LC-MS
ESI-LC-MS:
Electrospray Ionization Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a s ionisací elektrosprejem
Poznámka: Referenční metoda pro stanovení hemoglobinu HbA1c
)
HPLC-MS/MS High Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií
i-IQC Intelligent Internal Quality Control
Inteligentní vnitřní kontrola kvality (její plně automatizovaná varianta)
IA Immunoassay
Imunoanalytická metoda
IAEA International Atomic Energy Agency
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
http://www.iaea.org
IAF International Accreditation Forum
Mezinárodní akreditační fórum
http://www.iaf.nu
IC Ion Chromatography
Iontová chromatografie
ICP Inductively Coupled Plasma
Indukčně vázané plazma
ICP-MS Inductively Coupled Plasma and Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
ICSH International Council for Standardization in Haematology
Mezinárodní výbor pro normalizaci v hematologii
http://www.icsh.org
ID-GC/MS Isotopic Dilution-Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním
ID-LC/MS Isotopic Dilution - Liquid Chromatography / Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním
ID-MS Isotope Dilution Mass Spectrometry
Izotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií
IDT Institut für Diabetes-Technologie Forschungs- und Entwicklungs-gesellschaft mbH an der Universität Ulm
Ústav pro studium technologii diabetu mellitu a klinický výzkum v oblasti diabetu
http://www.idt-ulm.de
IEC International Electrotechnical Commission
Mezinárodní elektrotechnický výbor/komise
http://www.iec.ch
IFCC International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny - vrcholný světový orgán laboratorní medicíny
http://www.ifcc.org
IFG Impaired Plasma Glucose
Mírně zvýšená plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno, často též označovaná jako prediabetes
IHK Vnitřní hodnocení kvality (ekvivalent IQC)
II Index of Individuality
Index závislosti analyzované složky na interindividuální a intraindividuální biologické variabilitě
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
Mezinárodní spolupráce při akreditaci laboratoří (ČIA
ČIA:
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
http://www.cia.cz
je členem)
http://www.ilac.org
IMEP International Measurement Evaluation Programme - Interlaboratory Comparisons
Mezinárodní program mezilaboratorních porovnávání IRMM Geel
https://ec.europa.eu/jrc/en/interlaboratory-comparisons
INSTAND Institut für Standardisierung und Dokumentation im medizinischen Laboratorium
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
v Německu
http://www.instandev.de
IQC Internal Quality Control
Vnitřní řízení kvality
IRMM Viz JRC
JRC:
Joint Research Centre
Společné výzkumné středisko EU
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_cs
Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise (EU SCIENCE HUB, The European Commission's science and knowledge service, https://ec.europa.eu/jrc/en). Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě pravidel a nařízení EU.
IRP International Reference Preparation
Mezinárodní referenční příprava (postup)
IS
ISCU International Council for Science
Mezinárodní rada vědeckých unií
http://www.icsu.org
ISE Iontově selektivní elektroda
ISLH International Society for Laboratory Hematology
Mezinárodní společnost pro laboratorní hematologii
http://www.islh.org
ISO International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro standardizaci – vydává mezinárodní normy
http://www.iso.org
ISO-REMCO International Organization for Standardization - Reference Materials Committee
Mezinárodní organizace pro standardizaci - výbor pro referenční materiály
http://www.iso.org/remco
ISPAD International Society for Pediatrics and Adolescent Diabetes
Mezinárodní společnost pro diabetes v pediatrii a u adolescentů
http://www.ispad.org
ISTH International Society on Thrombosis and Haemostasis
Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu
https://www.isth.org
IU International Unit
Viz U (Unit)
U:
 • Expanded Uncertainty
  Rozšířená nejistota výsledku měření
 • Unit
  Jednotka použitá ke kvantifikaci biologických standardů analytů, které nejsou návazné na SI jednotky proto, že nejsou dostatečně známy jejich vlastnosti [13]. Viz též Arbitrární jednotka.
IUBMB International Union of Biochemistry and Molecular Biology
Mezinárodní organizace pro biochemii a molekulární biologii
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
http://www.iupac.org
IUPAP International Union of Pure and Applied Physics
Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku
http://www.iupap.org
IVD MD In Vitro Diagnostic Medical Device
In vitro diagnostický zdravotnický prostředek
Touto zkratkou se také někdy „slangově” označuje Směrnice 98/79/ES
JCGM The Joint Committee for Guides in Metrology
Společný výbor pro pokyny v metrologii
https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm
JCTLM Viz BIPM-JCTLM
BIPM-JCTLM:
Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine
Mezinárodní společná komise pro návaznost v laboratorní medicíně (BIPM, IFCC, ILAC)
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm
JRC Joint Research Centre
Společné výzkumné středisko EU
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_cs
Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise (EU SCIENCE HUB, The European Commission's science and knowledge service, https://ec.europa.eu/jrc/en). Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě pravidel a nařízení EU.
k Coverage Factor
Koeficient rozšíření
L Litr, jednotka objemu. Pro označení litru je možné používat jak malé „l”, tak velké „L” [62
Literatura 62:
ČSN ISO 80000-1:2011, Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
]. Protože použití značky malé „l” může někdy vést k záměně s jedničkou, byla v této publikaci zvolena značka velké „L” (srovnejte např. zápisy: V = 11 l a V = 11 L). V technických normách a české chemické literatuře se běžně používá malé „l”.
Lab Tests Online Informace pro laickou i odbornou veřejnost o laboratorních vyšetřeních
http://www.labtestsonline.cz
Labquality Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
ve Skandinávii
http://www.labquality.fi
LC Confirmation limit
Mez konfirmace (modifikovaná mez stanovitelnosti - konfirmace identity - průkaz testovacími proužky)
LC Liquid Chromatography
Kapalinová chromatografie
LC-ESI-MS Liquid Chromatography - Electrospray Ionization Mass Spectrometry (SIR-Mode) viz též ESI-LC-MS
ESI-LC-MS:
Electrospray Ionization Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a s ionisací elektrosprejem
Poznámka: Referenční metoda pro stanovení hemoglobinu HbA1c
LC-MS/MS Kapalinová chromatografie v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií
LD Limit of Detection
Mez detekce
LGC Laboratory of the Government Chemist
http://www.lgc.co.uk
LGC Standards Research and Technology Division acts as the UK National Metrology Institute for Chemical and Biochemical Measurements.
Výrobce referenčních materiálů při britském národním metrologickém ústavu
https://www.lgcstandards.com/GB/en
LL Lower Limit of Reference Interval
Dolní mez referenčního intervalu
LoB (LOB) Limit of Blank
Mez blanku
LoD (LOD) Viz LD
LD:
Limit of Detection
Mez detekce
LoQ (LOQ) Viz LQ
LQ:
Limit of Quantification (Determination)
Mez stanovitelnosti
LQ Limit of Quantification (Determination)
Mez stanovitelnosti
MALDI-TOF-MS Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Metoda umožňující analýzu po ionizaci vzorku laserem z vhodné matrice a následné separaci hmotnostním spektrometrem.
MARD Mean Absolute Relative Difference
Průměr absolutních hodnot relativních odchylek (používá se hlavně v diabetologii)
MD Viz LD
LD:
Limit of Detection
Mez detekce
MLA EA Multilateral Agreement of European Co-operation for Accreditation
Smlouva evropských států o vzájemném uznávání výsledků akreditací v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací v rámci EA
http://www.european-accreditation.org/the-mla
MPZ Mezilaboratorní porovnávání zkoušek
MRA Mutual Recognition Arrangement
Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů vydávaných národními metrologickými instituty
http://www.bipm.org
http://www.cmi.cz
MRA ILAC Mutual Recognition Arrangement of International Laboratory Accreditation Cooperation
MRA v rámci ILAC
http://www.ilac.org
MS Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie
MU Measurement uncertainty
Nejistota měření
NAA Neutron Activation Analysis
Neutronová aktivační analýza
NACB National Academy of Clinical Biochemistry
Americká národní akademie klinické biochemie (nově AACC Academy)
https://www.aacc.org/community/aacc-academy
NASKL Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře
http://www.naskl.cz
NATA National Association of Testing Authorities
Australská asociace sdružující orgány, které se zabývají akreditací, referenčními materiály a řízením kvality
http://www.nata.com.au
NBS National Bureau of Standards
Národní ústav pro normalizaci a technologie (nově NIST)
http://www.nist.gov
NCBI National Center for Biotechnology Information
Národní centrum pro biotechnoilogické informace
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
NCCLS Viz CLSI
CLSI:
Clinical and Laboratory Standard Institute
Institut pro tvorbu pokynů a norem v laboratorní medicíně (USA)
https://clsi.org
NEQAS Viz UK NEQAS
UK NEQAS:
United Kingdom National External Quality Assessment Schemes
Referenční, standardizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře ve Velké Británii
http://www.ukneqas.org.uk
NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program USA
Národní program pro standardizaci glykovaného hemoglobinu HbA1c
http://ngsp.org
NIBSC National Institute for Biological Standards and Control
Britský národní ústav pro biologické referenční a kontrolní materiály
http://www.nibsc.org
NIH National Heart, Lung and Blood Institute
https://www.nhlbi.nih.gov
NIST National Institute of Standards and Technology
Americký Národní ústav pro normalizaci a technologie (dříve NBS)
http://www.nist.gov
NKDEP National Kidney Disease Education Programme
Mezinárodní program sledování onemocnění ledvin
http://www.nkdep.nih.gov/index.htm
NKRL Národní kontrolní a referenční laboratoř
NOKLUS The Norwegian Quality Improvement of Primary Care Laboratories
Skandinávské centrum pro řízení kvality v oblasti první linie kontaktu s nemocným (POCT
POCT:
Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT (Near Patient Testing).
) a poskytování EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)

http://www.noklus.no
NORDKEM Nordisk Klinisk-Kemisk Projekt (Nordic Clinical Chemistry Project Founded by the Nordic Council)
Skandinávský projekt řízení kvality klinických laboratoří (ukončen v roce 1990)
NORIP Nordic Reference Interval Project
Skandinávský projekt prověření referenčních intervalů v laboratorní medicíně
http://nyenga.net/norip/index.htm
NPT Near Patient Testing
Viz POCT
POCT:
Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT (Near Patient Testing).
NRL (Chol) Net of Reference Laboratories for Cholesterol
Americká síť referenčních laboratoří pro stanovení cholesterolu
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale
Mezinárodní organizace pro legální metrologii
http://www.oiml.org
ÖQUASTA Östereichische Gesselschaft für Qualitätssichering und Standardizierung medizinisch- diagnostischer Untersuchungen
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
v Rakousku
http://www.oequasta.at
PCR Polymerase chain reaction
Polymerázová řetězová reakce
PDCA Plan-Do-Check-Act
Nástroj komplexního řízení kvality, známý jako „Demingův cyklus”
POCT Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT (Near Patient Testing).
PT Proficiency Testing
Zkoušení způsobilosti
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Německý národní metrologický ústav s vědeckotechnickou vývojovou a výzkumnou základnou
http://www.ptb.de/index.html
QA Quality Assurance
Zajišťování kvality
QC Quality Control
Řízení kvality
R
 • Recovery
  Výtěžnost
 • Response (of the measuring device)
  Hodnota signálu měřicího přístroje
RANOVA Robust Analysis of Variance
Robustní analýza rozptylu
RCPAQAP The Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programms
Organizace zajišťující kontrolu kvality v laboratorní medicíně v Austrálii
http://www.rcpaqap.com.au
RCV Reference Change Value
Kritická referenční změna
RELA External Quality Control for Reference Laboratories
IFCC pověřený poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
pro referenční laboratoře v laboratorní medicíně (působí při RfB
RfB:
Referenzinstitut für Bioanalytik
Poskytovatel EHK v Německu
https://www.rfb.bio
)
http://www.dgkl-rfb.de:81/4Daction/g_show_Home
REMCO Viz ISO-REMCO
ISO-REMCO:
International Organization for Standardization - Reference Materials Committee
Mezinárodní organizace pro standardizaci - výbor pro referenční materiály
http://www.iso.org/remco
RfB Referenzinstitut für Bioanalytik
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
v Německu
https://www.rfb.bio
RI Reference Interval
Referenční interval
RID Radiální imunodifuze
RILIBÄK Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde
Německý zákon, předpis Spolkové lékařské komory k zajištění kvality v klinických laboratořích
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/qualitaetssicherung/richtlinien-leitlinien-empfehlungen-stellungnahmen/richtlinien-leitlinien-empfehlungen-zur-qualitaetssicherung/labor
RM Reference Material
Referenční materiál
RMP Reference Method Procedure
Referenční postup měření
RMV Reference Method Value
Referenční hodnota obsahu (množství) analytu či parametru stanovená referenční metodou
ROC Receiver Operating Characteristic Curve
ROC křivky
RoM Robust Mean
Robustní průměr
RPPHS Reference Preparation for Protein in Human Serum
Referenční postupy měření při stanovení proteinů v lidském krevním séru
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8087989
RSD Relative standard deviation
Relativní směrodatná odchylka
RV Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
sB Celková biologická variabilita vyjádřená jako směrodatná odchylka
SCE Scandinavian Committee on Enzymes
Skandinávská komise pro normalizaci stanovení enzymů
SD Standard Deviation
Směrodatná odchylka (můžeme se rovněž setkat s termínem standardní odchylka)
SEKK Systém externí kontroly kvality
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
působící zejména v České a ve Slovenské republice
http://www.sekk.cz
SELDI-TOF-MS Surface Enhanced Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Varianta MALDI-TOF, kdy je použito při ionizaci mikročipu s navázaným a modifikovaným vzorkem. Základní metoda proteomiky.
sG Interindividuální biologická variabilita vyjádřená jako směrodatná odchylka
sI Intraindividuální biologická variabilita vyjádřená jako směrodatná odchylka
SI Le systéme international d´unités
Mezinárodní soustava jednotek (v ČR platí od 1.1.1980)
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-1.html
SIBioC Societa Italiana di Biochemica Clinica e Biologia Moleculare Clinica
Italská společnost klinické chemie a molekulární biologie
http://www.sibioc.it
SIKK Systém interní kontroly kvality (označení dle odborných materiálů ČSKB
ČSKB:
Česká společnost klinické biochemie
http://www.cskb.cz
)
Six Sigma Viz Six Sigma
SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische Ziekenhuislaboratoria
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
v Nizozemsku
https://www.nvkc.nl/kwaliteit/richtlijnen/skml
SKUP Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health
Provádí testování přístrojů POCT
POCT:
Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT (Near Patient Testing).

https://skup.org
SLP Správná laboratorní praxe
SM&T Standards, Measurement and Testing Programme
Aktivity zahrnuté v rámci Rámcových programů financování výzkumu v EU
SOP Standard Operating Procedure
Standardní operační postup (viz Postup měření)
Specimen care On-line informace o preanalytické fázi laboratorních vyšetření
http://www.specimencare.com
SQC Statistical Quality Control
Statistické řízení kvality
SRM Standard Reference Material
Standardní referenční materiál NIST
NIST:
National Institute of Standards and Technology
Americký Národní ústav pro normalizaci a technologie (dříve NBS)
http://www.nist.gov
(obdoba CRM
CRM:
Certified Reference Material
Certifikovaný referenční materiál
)
SSQM Six Sigma Quality Management
Řízení kvality metodou Six Sigma
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
http://www.sukl.cz
SZÚ Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz
TAT Turnaround Time
Čas odezvy
TC Technical Committee
Technická komise (tvorba norem)
TDM Therapeutic Drug Monitoring
Sledování terapeutických koncentrací léčiv (lékových hladin)
TMU Target Measurement Uncertainty
Cílová nejistota měření
TN True Negative (result)
Skutečně negativní (výsledek)
Viz KcKs graficky
TP True Positive (result)
Skutečně pozitivní (výsledek)
Viz KcKs graficky
TÜV Technische Überwachungs Verein
Obecná zkratka certifikačních poboček - společností v řadě zemí.
http://www.tuv.com
http://www.tuev.at
u Standard Uncertainty
Standardní nejistota výsledku měření (vyjadřuje se jako SD)
U
uC Combined Standard Uncertainty
Kombinovaná standardní nejistota výsledku měření
UC Combined Expanded Uncertainty
Kombinovaná rozšířená nejistota výsledku měření
UK NEQAS United Kingdom National External Quality Assessment Schemes
Referenční, standardizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře ve Velké Británii
http://www.ukneqas.org.uk
UKAS United Kingdom Accreditation Service
https://www.ukas.com/services/accreditation-services/clinical-pathology-accreditation
UL
(ULRI, ULRL)
Upper Limit of Reference Interval
Horní mez referenčního intervalu
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz
VIM International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms
Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. Poslední verze vyšla v roce 2008 a je volně k dispozici na .
Slovník je dostupný v české verzi za úhradu jako technická normalizační informace TNI 010115 [1
Literatura 1:
TNI 01 0115:2009. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
].
VKK Vnitřní kontrola kvality (ekvivalent IQC)
WASP
WASPaLM
World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine
Světová federace odborných společností patologů
http://www.waspalm.org
WELAC Western European Laboratory Accreditation Cooperation
Západoevropská kooperační komise pro laboratorní akreditaci
https://uia.org/s/or/en/1100009529
WEQAS Wales EQA Schemes
Poskytovatel EHK
EHK:
Externí hodnocení kvality
Český ekvivalent pro EQA (External Quality Assessment)
ve Velké Británii (se sídlem ve Walesu)
http://www.weqas.co.uk/index.html
WG Working Group
Pracovní skupina se specifikovanou činností
WHO World Health Organization
Světová zdravotnická organizace
http://www.who.int/en
ZLG Zentralstelle des Länders für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
Německé státní koordinační středisko pro certifikaci, akreditaci a mezinárodní spolupráci v oblasti léčiv a laboratorní medicíny
http://www.zlg.de

Metrologická terminologie, verze 3.01
© 2003 - 2024, SEKK s.r.o. a EURACHEM-ČR
Podmínky použití díla naleznete v kapitole O díle.