Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VVV1/24
Název
Name
Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
Stop termín
Deadline
19.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 45
Slovakia 13

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots