Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IFT1/24
Název
Name
Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
Stop termín
Deadline
22.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 72
Slovakia 32

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots