O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Zpracování vzorkuTeorie Sternheimerova barvení

Supravitální barvení znamená barvení mokrého nefixovaného preparátu, ve kterém některé buněčné elementy dosud dožívají - proto supravitální. Barvicí roztok dle Sternheimera, jak již bylo zmíněno, se skládá ze dvou zcela odlišných barviv :
Alciánové modři - což je modré barvivo se silnou afinitou k mukopolysacharidovým složkám buněčných i jaderných membrán, k močovému hlenu a k Tammovu-Horsfallovu mukoproteinu, který tvoří základ válců. Alciánová modř má tendenci polymerizovat a vytvářet makromolekulární komplexy, což může v některých případech ovlivnit vzhled močového sedimentu (např zesíťování hlenu, znehybnění trichomonád).
Pyroninu B - což je červené barvivo, které barví všechny ostatní složky močového sedimentu, zejména cytoplasmy buněk, matrix voskových válců atd.

Postup přípravy vzorku

V naší laboratoři přinesenou moč nejprve vyšetříme chemicky papírkem Combur 10M na reflektančním fotometru Miditron firmy Roche. Výsledky se automaticky převedou do laboratorního počítačového systému. Poté laborantka vloží nacionálie pacienta ze žádanky a rozhodne zda bude vyšetřovat u daného vzorku močový sediment. Kritéria pro vyšetřování močového sedimentu jsou:Odběr lege artis, pH moče větší než 8, zákal, pozitivní nález bílkoviny, krve, leukocytární esterázy, nebo dusitanů. Kromě toho vyšetřujeme močový sediment mikroskopicky i u všech dětí do 15 let a u nefrologických pacientů.

Odsávání sutpernatantu z centrifugační zkumavky

Po chemickém vyšetření odlije laborantka 8 ml močového sedimentu do kalibrované polystyrenové centrifugační zkumavky a centrifuguje 10 minut při 500 g (2000 otáček na naší centrifuze). Po ukončení centrifugace laborantka opatrně odsaje supernatant pomocí vodní vývěvy s nasazenou hadičkou a jehlou a ponechá objem 0.4 ml. Sediment koncentrujeme 20x což je v souladu s původním doporučením Tobišky [5,6], avšak v rozporu s evropskými doporučeními, které používají koncentrační faktor 10x. [1]. Po odsátí se sediment opatrným protřepáním resuspenduje a je připraven k barvení.

V naší laboratoři používáme modifikované barvení na sklíčku, které jsme již 2x publikovali, např. v [7]. Postup barvení je následující:

   1. Na sklíčko naneseme 2 ul barviva dle Sternheimera.
   2. Do kapky barviva na sklíčku vkápneme 10 ul připraveného močového sedimentu tak,
       aby se obě kapky spojily a promíchaly.
   3. Smíšenou kapku sedimentu a barviva překryjeme krycím sklíčkem velikosti 18 x 18 mm.
   4. Mikroskopujeme při 100x a 400x zvětšení.

Postup barvení je jasný z následujícících obrázků.

Pipetování barviva Pipetování sedimentu
Překrytí sedimentu sklíčkem Hotový preparát

V některých případech je vzorek příliš viskózní takže nedojde k dokonalému promíchání sedimentu a barvy prostým spojením kapek. V takovém případě je možné promíchat sediment lehce špičkou pipety. V žádném případě však není možné míchat sediment rohem krycího sklíčka, nebo dokonce posuvem krycího a podložního sklíčka po sobě. Tento postup vede ke vzniku artefaktů, které velmi připomínají válce a mohou být za ně zaměněny.

Laborantky prohlížejí sediment nejprve při 100x zvětšení, aby posoudily rovnoměrné rozložení elementů v preparátu a pak počítají elementy při 400x zvětšení v 10 "typických" zorných polích. Je výhodné, když laboratoř změří poloměr zorného pole svého mikroskopu a pomocí plochy zorného pole , tloušťky vrstvy sedimentu a koncentračního faktoru při centrifugaci vypočte přepočítávací faktor mezi počtem elementů v zorném poli a počtem elementů v jednom ul. V našem případě je průměr zorného pole mikroskopu 515 um, což znamená, že při daných podmínkách 1 element v zorném poli je ekvivalentní 7.78 elementu v 1 ul. Postup výpočtu je naznačen v [7] a detailně popsán v [1].
© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec