Zprávy pro účastníky EHK

 

Pro jazyk, ve kterém jsou vydávány jednotlivé dokumenty, platí tato obecná pravidla:

Většina dokumentů obsahuje legendu, která vysvětluje použitou symboliku.

Pokud chcete některý obrázek zvětšit, klepněte na něj.
 

Vyhodnocení jednoho cyklu EHK
Závěrečná zpráva Přílohy závěrečné zprávy

Závěrečnou zprávu k vyhodnocení cyklu EHK dostává každý účastník. K této zprávě jsou přiloženy další přílohy, jejichž seznam je uveden v tabulce na konci závěrečné zprávy. Součástí závěrečné zprávy je i komentář supervizora.
Účastníci, kteří neodeslali své výsledky, závěrečnou zprávu dostávají také, ale bez příloh.
 
Závěrečná zpráva je veřejná (je k dispozici na webu).

Plánu EHK na příslušný rok najdete pro každý program EHK výčet dokumentů, které budou přiloženy k závěrečné zprávě.
Přílohy závěrečné zprávy jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro konkrétní účastníky.

 

Dokumenty, které se vztahují k účasti v cyklu

Osvědčení o účasti

Podmínky vymezující pravidla vydávání osvědčení o účasti jsou uvedeny v Plánu EHK na příslušný rok.
Osvědčení o účasti obsahuje výčet všech zkoušek, jejichž výsledky daný účastník uvedl, a to bez ohledu na správnost těchto výsledků. Tento dokument slouží jako doklad účasti v příslušném cyklu EHK.

Certifikát

Podmínky vymezující pravidla vydávání certifikátů jsou uvedeny v Plánu EHK na příslušný rok.
Certifikát je vydáván pouze pro některé zkoušky některých programů a pouze pro zkoušky, kde účastník uspěl.
Kritéria pro certifikaci naleznete v oddílu Infoservis v dokumentech Certifikace xxxx (kde xxxx je rok platnosti).

 

Dokumenty, které se vztahují ke kvalitativním výsledkům

Výsledkový list

Výsledkový list pro kvalitativní výsledky shrnuje do jediného dokumentu vlastní výsledky účastníka a souhrnnou statistiku všech výsledků (četnostní tabulka) s vyznačenými vztažnými hodnotami.

Výsledkový list (s bodovým hodnocením)

     

V některých programech EHK jsou hodnoceny nejenom jednotlivé zkoušky, ale navíc jsou tyto zkoušky i bodovány. Smyslem bodového hodnocení je poskytnout celkovou přehlednou informaci o určité skupině zkoušek, které jsou na základě bodového zisku účastníka ohodnoceny jako celek. Tento přístup volíme zejména v případech, kdy je v cyklu zařazeno mnoho dílčích zkoušek a je vhodné provést souhrnné hodnocení výsledků účastníka pro určité skupiny zkoušek.
V současné době je tento typ hodnocení používán v následujících programech EHK:

 • Hodnocení nátěru periferní krve (DIF) - samostatně jsou na základě bodového zisku hodnoceny jednotlivé vzorky (A a B). V závěru výsledkového listu jsou tedy hodnoceny 2 zkoušky (viz příklad na obrázcích).
 • Nátěr periferní krve - fotografie (NF) - samostatně jsou na základě bodového zisku hodnoceny jednotlivé fotografie (1, 2, 3 a 4). V závěru výsledkového listu jsou tedy hodnoceny 4 zkoušky.
 • Nátěr kostní dřeně - fotografie (NKDF) - samostatně jsou na základě bodového zisku pro každého pacienta hodnoceny jednotlivé fotografie (1 a 2) a celkový popis nátěru. Protože pacienti jsou dva, je v závěru výsledkového listu hodnoceno 6 zkoušek.

Pravidla bodového hodnocení pro výše uvedené programy naleznete v oddílu Infoservis.

 

Dokumenty, které se vztahují ke kvantitativním výsledkům

Výsledkový list (srovnatelnost)

Tento typ výsledkového listu používáme v programech, kde se hodnotí pouze srovnatelnost výsledků (nikoli návaznost).

Výsledkový list (srovnatelnost i návaznost)


Tento typ výsledkového listu používáme v programech, kde se hodnotí srovnatelnost a/nebo návaznost výsledků.
Srovnatelnost lze hodnotit vždy, když je k dispozici dostatek výsledků.
Návaznost lze hodnotit pouze u zkoušek, pro které existuje vztažná hodnota s návazností na vyšší metrologický standard.
Pro hodnocení srovnatelnosti a návaznosti mohou být nastavena různá kritéria.

Komplexní statistika


Tento dokument používáme v programech, kde se měří 2 vzorky.
Na prvním řádku je uvedena identifikace cyklu EHK a kód účastníka. Na druhém řádku je vytištěn název zkoušky. V levé horní části jsou vytištěny výsledky účastníka a dále identifikace skupiny, v jejímž rámci byly výsledky účastníka hodnoceny (např. "všechny výsledky" nebo skupina identifikovaná použitím stejného principu měření a reagencií jednoho výrobce apod.).
Zbývající část listu můžeme rozdělit na 3 relativně nezávislé části, jejichž obsah je popsán na následujících řádcích:

 1. Youdenův graf (vlevo nahoře)
  Zobrazuje výsledky všech účastníků cyklu - osa x představuje výsledky pro vzorek A, osa y pro vzorek B. Je-li uvnitř grafu obdélníček, pak tento vymezuje oblast správných výsledků. Body, které zobrazují výsledky účastníků, kteří patří do stejné hodnocené skupiny jako výsledky účastníka, jsou vytištěny černě. Ostatní body jsou vytištěny šedě. Vlastní bod (výsledky) účastníka je vyznačen přerušovanou čarou.
 2. Historie P-skóre za poslední 2 roky (vpravo nahoře)
  Popis výpočtu a interpretace P-skóre naleznete zde.
  P-skóre je uvedeno i v případě, kdy výsledek účastníka patří do skupiny, která se nehodnotí (tzn. není k dispozici spolehlivá vztažná hodnota např. proto, že skupina je málo četná). O smysluplnosti uvedení P-skóre v těchto případech lze samozřejmě diskutovat, nicméně preferujeme variantu, kdy účastníkovi poskytneme informaci (byť s omezenou vypovídací hodnotou) před variantou, kdy účastník nedostane vůbec žádnou informaci (P-skóre neuvedeno - prázdný graf).
 3. Souhrnná statistika (spodní polovina stránky)
  Spočtené statistické parametry jsou uvedeny pro všechny výsledky a dále pro jednotlivé samostatně hodnocené skupiny. Statistické parametry (SD, CV atd.) jsou uvedeny pouze pro skupiny, jejichž četnost je alespoň n = 5.
  Ve sloupci označeném AV naleznete typ vztažné hodnoty, která byla pro příslušnou hodnocenou skupinu použita (např. RV, CVP apod.).
  U programů E1, E2 a TM, které realizujeme ve spolupráci s RfB a u kterých jsou všechny statistické výpočty prováděny nad společným souborem SEKK+RfB, bývá někdy počet skupin (řádků ve statistice) poměrně velký, což snižuje přehlednost. Proto pro uvedené programy tiskneme do statistiky pouze ty skupiny, ve kterých se nachází alespoň jeden náš účastník. Úplná statistika je pro případné zájemce k dispozici na webu.

Histogramy


Histogramy jsou určeny pro zobrazení rozložení kvantitativních výsledků v případech, kdy není možné použít Youdenovy grafy. Jedná se zejména o případy, kdy v cyklu je použit jiný počet vzorků než 2 nebo se výsledky pro některý ze vzorků pohybují v oblasti nuly.
Každý sloupec představuje počet výsledků, které leží v intervalu popsaném na ose x.
Bílé sloupce zobrazují soubor všech výsledků.
Červené sloupce zobrazují výsledky vlastní skupiny (skupiny, do které patří výsledek účastníka). Vlastní skupina je popsána vpravo nahoře.
Pokud se nějaké výsledky nacházejí mimo rozsah osy x grafu (vlevo nebo vpravo), je jejich počet uveden v levém, resp. pravém dolním rohu.
Poloha výsledku účastníka je označena červeným kolečkem v horní části grafu. Pokud se výsledek účastníka nachází mimo rozsah osy x grafu, změní se kolečko na šipku, která ukazuje, kterým směrem výsledek účastníka leží.

Výsledky s nejistotami


Tento dokument dostávají pouze účastníci, kteří uvedli výsledky včetně nejistot.
Pro každou zkoušku a vzorek je uveden jeden graf.
V záhlaví grafu je uveden název zkoušky a označení vzorku. Dále je zde uveden počet výsledků zobrazených v grafu a počet výsledků, které svou velikostí přesahují rozsah osy x grafu (jsou mimo graf).
Osa y grafu je vždy kalibrována v %. Vztažné hodnoty, nejistoty i výsledky účastníků jsou přepočteny na %. Přepočet se provádí tak, že vztažná hodnota je rovna 100 % a následně jsou pomocí této hodnoty přepočteny na % všechny ostatní údaje. Takto přepočtená data jsou pak zobrazena v grafu tak, jak ukazuje obrázek vlevo. Díky tomuto postupu není nutné konstruovat velké množství grafů (pro každou hodnocenou skupinu zvlášť).
Prostřední vodorovná přímka zobrazuje polohu vztažné hodnoty (AV = 100 %). Přerušované vodorovné čáry po obou stranách této přímky zobrazují rozšířenou kombinovanou nejistotu vztažné hodnoty (Uc,AV). Horní a dolní plné přímky vymezují oblast přijatelných výsledků (Dmax).
Výsledky jednotlivých účastníků jsou zobrazeny jako vzestupně seřazené body, přičemž ke každému bodu je po obou stranách zkonstruována úsečka, představující účastníkem uvedenou rozšířenou kombinovanou nejistotu výsledku měření (Uc při použití koeficientu rozšíření k = 2). V pravém dolním rohu grafu je uveden výsledek účastníka a v grafu je vlastní výsledek účastníka označen tučně.
 

Základní interpretaci polohy vlastního výsledku a nejistoty (úsečky) uvádíme na modelovém příkladu dle obrázku níže:

 • Účastníci 1, 2, 10 a 11 uvedli výsledky měření mimo přijatelný rozdíl v procentech (Dmax).
 • Účastníci 3 a 9 uvedli výsledky uvnitř pásu přijatelných výsledků, avšak nejistoty jejich výsledků (vymezující oblast pravděpodobné skutečné hodnoty) z tohoto pásu vybočují (i když pouze jednostranně). K jejich správnému výsledku měření tak přispěla i trocha štěstí (pravděpodobnost, že jejich výsledek mohl padnout mimo oblast přijatelných výsledků, není zanedbatelná).
 • Extrémní hodnotu nejistoty výsledku uvedl účastník 5. Jeho výsledek měření je v téměř ideální shodě se vztažnou hodnotou, avšak jeho nejistota je tak velká, že skutečná hodnota může s nezanedbatelnou pravděpodobností ležet i mimo oblast přijatelných výsledků (nejistota je nepřijatelně velká s ohledem na velikost Dmax).
 • Za extrémní lze považovat i výsledek účastníka 6, který uvedl nejistotu vlastního výsledku měření významně nižší než ostatní účastníci i než je nejistota vztažné hodnoty (přerušované přímky). To ukazuje, že i zdánlivě vynikající výsledek může být podezřelý.

 

Roční přehledy

Níže uvedené dokumenty zasíláme účastníkům 1x ročně, a to po uzavření vyhodnocení všech cyklů příslušného roku (tedy obvykle v lednu následujícího roku).
Nezasíláme je ale účastníkům, kteří se zúčastnili pouze malého počtu cyklů.
Roční přehledy jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro konkrétní účastníky.

Přehled certifikátů

Dokument slouží účastníkům k získání celkového přehledu o získaných certifikátech a jejich platnosti za uplynulý rok.
V přehledu jsou uvedeny všechny zkoušky, pro které je v systému EHK vydáván certifikát (bez ohledu na to, zda danou zkoušku provádí účastník uvedený v záhlaví dokumentu). U zkoušek, které daný účastník provedl, je uvedeno datum vystavení a datum platnosti posledního vystaveného certifikátu.

Přehled zkoušek

Dokument slouží účastníkům k získání celkového přehledu o jejich úspěšnosti u jednotlivých zkoušek za uplynulý rok. Poskytuje též srovnání vlastní úspěšnosti účastníka (sloupec individuální výsledky) a souboru všech účastníků (celkové výsledky).
V tabulce je pro každý program EHK a dále pro každou zkoušku uveden počet výsledků zkoušek, které daný účastník v příslušném roce uvedl, a úspěšnost. Pro srovnání je uveden rovněž celkový přehled všech výsledků pro každý program EHK a zkoušku (včetně úspěšnosti).
 
V pravé polovině tabulky, určené pro celkové výsledky, se může stát (a je to celkem běžné), že součty v záhlaví (pro program EHK) neodpovídají součtu čísel u jednotlivých zkoušek daného programu. To je způsobeno tím, že v řádku záhlaví - pro program - se tisknou celkové součty za celý program, avšak zkoušky jsou uvedeny pouze ty, které provedl příslušný účastník. Pokud tedy účastník neprovádí všechny zkoušky daného programu, pak v přehledu chybí některé řádky a celkové součty uvedené v řádku pro program jsou větší než by odpovídalo součtu položek u jednotlivých (zde vytištěných) zkoušek.