Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HIL1/23
Název
Name
Sérové indexy
Serum Indices
Stop termín
Deadline
21.4.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 112
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots