Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HCB2/23
Název
Name
Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
Stop termín
Deadline
10.11.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 79
Poland 1
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)