Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRP1/23
Název
Name
Stanovení CRP
C-Reactive Protein
Stop termín
Deadline
10.2.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 233
Slovakia 63

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots