Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CD342/23
Název
Name
Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
Stop termín
Deadline
6.11.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 12
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots