Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ABR1/23
Název
Name
Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
Stop termín
Deadline
24.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 354
Slovakia 47

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots