Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HIL2/22
Název
Name
Sérové indexy
Serum Indices
Stop termín
Deadline
4.11.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 89
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots