Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HCB1/22
Název
Name
Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
Stop termín
Deadline
10.05.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 77
Poland 1
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)