Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VVV2/21
Název
Name
Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
Stop termín
Deadline
05.11.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 43
Slovakia 14

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots