Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP4/21
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Deadline
22.10.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 160

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms