Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP6/21
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Deadline
10.12.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 106
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots