Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
KM1/20
Název
Name
Kardiální markery
Cardiac Markers
Stop termín
Deadline
21.02.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 220
Slovakia 46

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots