Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFF2/20
Název
Name
Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
Stop termín
Deadline
17.11.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 11
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
 
Qualitative results