Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP4/20
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Deadline
10.09.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 119

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots