Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CD341/20
Název
Name
Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
Stop termín
Deadline
04.05.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 14
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties