Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
KD1/19
Název
Name
Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
Stop termín
Dead line
22.03.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 183
Slovakia 29

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots