Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP4/19
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Dead line
31.10.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 132
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms