Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CD341/19
Název
Name
Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
Stop termín
Dead line
15.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 13
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Youden plots
Results with uncertainties