Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AT1/19
Název
Name
Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
Stop termín
Dead line
06.05.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 168
Slovakia 21

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots