Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
E23/18
Název
Name
Endokrinologie 2
Hormones 2
Stop termín
Dead line
07.08.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 34
Germany 1004
Slovakia 8
Ve spolupráci s
In cooperation with
Referenzinstitut für Bioanalytik (Bonn, Germany)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Youden plots
Čeští účastníci Czech participants
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Youden plots